Spoločnosť s ručením obmedzením je forma obchodnej spoločnosti. Takáto spoločnosť vystupuje ako právnická osoba. Každá spoločnosť ma svojho konateľa, ktorý vystupuje a koná za celú spoločnosť.

Založiť takúto spoločnosť môže každý človek, ktorý nie je dlžníkom v sociálnej poisťovne prípadne daňového úradu. Ako konateľ spoločnosti musíte spĺňať základné podmienky. Byť plnoletý, spôsobili na právne úkony, mať plnú bezúhonnosť, to znamená čistý register trestov, byť právoplatný občan Slovenskej republiky. Podnikať v spoločnosti s ručením obmedzením si vyžaduje zložiť vopred určené imanie, ktoré je vo výške 5000 eur. Podnikať môžete aj s vašimi spoločníkmi, ktorých môže byť najviac 50.

Založenie

Postup založenia S.R.O.

Prvým krokom je výber obchodného mena. Je to meno, pod ktorým bude vaša spoločnosť vystupovať na trhu takže si meno dobre premyslite, aby bolo nielen reprezentatívne, ale aj dobe zapamätateľné. Meno, ktoré si vyberiete musí byť originálne. To znamená, že vaše meno sa nesmie nijako zhodovať alebo podobať na žiadne meno inej spoločnosti. Pred výberom sa radšej uistite, že meno, ktoré ste si zvolili ešte nie je obsadené.

Založenie

Spoločnosť s ručením obmedzením musí mať svoju adresu, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Ak nehnuteľnosť alebo priestory, v ktorých bude vaša spoločnosť sídliť nebudú vaše tak budete potrebovať súhlas a podpis majiteľa nehnuteľnosti, ktorý musí byť úradné overený. Zvoľte si predmet, v ktorom bude vaša spoločnosť podnikať. Na činnosti, ktoré bude vykonávať vaša firme budete potrebovať živnostenské oprávnenie. Na výber máte 3 možnosti živnosti. Voľne na tie nebudete potrebovať žiadne špeciálne požiadavky. Remeselné tu budete potrebovať vyučenie v danom odbore. Viazané tu je potrebná odborná spôsobilosť. Živnosť si môžete založiť na okresnom úrade v odbore živnostenský úrad. Ak ste sa rozhodli podnikať s viacerými spoločníkmi potom je potrebné spísať spoločenskú zmluvu. Ak, ale budete podnikať sám potom sa vás týka zakladateľská listina. Založenie spoločností Vám zaberie približne 10 dní.