Každá seminárna práca má titulný list, kde je uvedené meno autora a názov diela, ďalej potom tiež predmet, v rámci ktorého je písaný, v hornej časti titulného listu a ročník a odbor štúdia je v dolnej časti titulného listu. Na ďalšom samostatnom liste sa uvádza obsah s číslami kapitol a podkapitol a stránkovaním. Titulný list ani obsah sa nečíslujú a stranou 1 je tak až prvá strana samotného textu teda úvod. Súčasťou mnohých projektov sú tiež obrázky či grafy, ktoré je vhodné neumiestňovať pokiaľ to nie je nevyhnutné priamo do textu, ale až na koniec projektu do príloh.

Príprava časového plánu

Každá písomná seminárna práca si vyžaduje určitý čas na spracovanie. Z tohto dôvodu je lepšie si vopred urobiť reálny časový plán jej vyhotovenia. Pre niekoho síce môže mať rýchlo sa blížiaci sa termín odovzdania väčší motivačný efekt, tiež sa však môže stať, že dôjde k nečakaným komplikáciám – zlyhá technika, knihy potrebné k spísaniu budú už zapožičaného, ​​navŕši sa ďalšie úlohy, s ktorými študent pôvodne nepočítal. Ideálne teda je začať na projekte robiť s predstihom.