Ľudia spolu obchodovali od pradávna, v dávnejších časoch sa o cene vyjednávali a podmienky predaja neboli vôbec upravené tak, ako je tomu v súčasnosti. V súčasnosti sú častokrát obchody uzatvárané tak, že kupujúci musí prijať podmienky, ktoré si predajca stanovil, nemá právomoc zasahovať do podmienok obchodu, nakoľko sú vopred stanovené.oblečení.jpg
Treba si uvedomiť, že spotrebiteľom je v podstate každá osoba, ktorá vykonáva činnosti akými sú napríklad bežné nákupy, platby za rôzne služby. Ochrana spotrebiteľa je veľmi dôležitá aj z hľadiska toho, že vplyvom globalizácie sa trh stále rozširuje a rozrastá a tým aj otázka ochrana spotrebiteľa nadobúda väčší význam. K tomuto javu tiež prispieva aj to, že sa čím ďalej viac nakupuje na internete, kedy musia byť podmienky predaja dobre podchytené.
Na Slovensku pôsobí viacero inštitúcii, ktorých cieľom je ochraňovať spotrebiteľov, podávať im informácie, či ich rovno združovať. Takýmito inštitúciami sú napríklad Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Združenie slovenských spotrebiteľov, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, Slovenská obchodná inšpekcia a iné.
Slovenská obchodná inšpekcia.
Má na starosti kontrolu celého vnútorného trhu na Slovensku. Slovenská obchodná inšpekcia má v svojej kompetencii vykonávanie kontroly  výrobkov, ktoré sú predávané, takisto poskytovania služieb. Slovenská obchodná inšpekcia, známa tiež pod skratkou SOI má teda v kompetencii hlavne dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré súvisia s predajcami, spotrebiteľmi a ich právami. Slovenská obchodná inšpekcia teda robí dohľad a následne, ak zistí nedostatky, jej činnosť smeruje k tomu, aby príslušné subjekty odstránili závady a nedostatky. SOI kontroluje škodlivé výrobky, ktoré by mohli mať dopad na zdravie užívateľa. Do procesu kontroly sa môže zapojiť nepriamo aj každý občan, tým že podá podnet na vykonanie kontroly SOI, môže sa jednať napríklad o podania týkajúce sa reklamácie, reklamácie zájazdu, odstúpenia od zmluvy pri e-shope a podobne.účtenka.jpg
Spotrebiteľské centrum             
Spotrebiteľské centrum je nezisková organizácia, ktorá poskytuje bezplatné právne poradenstvo spotrebiteľom. Myšlienka založiť Spotrebiteľské centrum vznikla na základe situácii, kedy sa spotrebitelia snažili domáhať svojich práv, avšak ich vymožiteľnosť bola veľmi komplikovaná, zdĺhavá či neúspešná. Spotrebiteľské centrum sa snaží spory, ktoré vzniknú spotrebiteľom sa riešiť mimosúdne, prípadne súdnou cestou, kedy priamo zastupujú dotknutých spotrebiteľov. Pomáha poškodením spotrebiteľom pri ochrane ich práv a záujmov, taktiež realizuje rôzne projekty, týkajúce sa tejto problematiky. Na webovej stránke tejto organizácie nájdete napríklad spotrebiteľskú poradňu, kde vám bezplatne pomôžu a poskytnú bezplatné právne poradenstvo.